Adatkezelési tájékoztató

 

Mint Résztvevő, hogy az általam megadott személyes adataimat a RabócsiRing Kft (székhely: 4326 Máriapócs, 094/3 hrsz, adószám: 12465413-2-15, cégjegyzékszám: 15-09-066312, email elérhetőség: ring@rabocsiring.hu) mint Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek és a lenti tájékoztatásnak megfelelően kezelje.


Az adatkezelés célja:

az Adatkezelő a megadott személyes adatokat, a Résztvevőt a pályahasználat során esetlegesen ért, eszméletvesztéssel járó baleset esetén a Résztvevő hozzátartozóinak értesítése céljából, továbbá abból a célból kezeli, hogy a Résztvevőt az adatainak megfelelő, az Adatkezelő által kínált jövőbeni szolgáltatásokról, rendezvényekről a megadott elérhetőségein értesítse. Az adatkezelés jogalapja: a 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: a rendelkezésre bocsátott adatokat az Adatkezelő az adatkezelés Résztvevő általi megtiltásáig kezeli. A Résztvevő az adatkezelést az Adatkezelő e-mail címére küldött e-mailben, vagy székhelyére elküldött levélben jogosult megtiltatni. Az Adatkezelő a tiltást tartalmazó közlés kézhezvételét követően a Résztvevő adatait nem jogosult kezelni, és a kezelt adatokat köteles 5 napon belül megsemmisíteni. Adatfeldolgozás és adattovábbítás: Az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe, és személyes adatot nem továbbít harmadik személy részére. Adatkezeléssel érintett személy jogai: A Résztvevő az adatkezelés megtiltására vonatkozó rendelkezések szerint jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak módosítását kérni. A Résztvevő tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatait. Az adatkezeléssel érintett személy részletes jogait a 2011. CXII. törvény szabályozza. Az adatkezeléssel érintett személy a 2011. CXII. törvény és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint jogainak érvényesítése érdekében kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is.